การวางแผนกลยุทธ์

การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน

การจัดการด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

การวิจัย

การตลาด

จากอัตราการเพิ่มจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นเป็นเกือบสองเท่าในทวีปเอเชีย ละตินอเมริกาและตะวันออกกลาง ทำให้มีการแข่งกันอย่างสูงในการเปิดตลาดใหม่ๆ ของบริษัทข้ามชาติหลายบริษัท

โซลูเทคฯ ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่ลูกค้า ในการพัฒนาแผนการทำธุรกิจอย่างมืออาชีพ รวมทั้งการกำหนดแนวทางและพัฒนากลยุทธ์ระดับองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทลูกค้าที่ไม่คุ้นเคยกับภูมิภาค เพื่อนำไปสู่การแข็งขันที่ทัดเทียมกับบริษัทท้องถิ่นและ บริษัทข้ามชาติอื่น ๆ

จากความก้าวหน้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อีกทั้งการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่นับรวมถึงการจดสิทธิบัตรหรือการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ที่มีผลทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นในแวดวงการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ เภสัชกรรมและการดูแลสุขภาพ หน้าที่ของโซลูเทคฯ คือการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในการจัดทำรายงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ของการลงทุน รวมถึงวิเคราะห์ตลาดในเชิงลึก ประเมินความเสี่ยง และประมาณการใช้จ่ายเงินทุนเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาวางแผนการลงทุนของลูกค้าให้บรรลุถึงผลประโยชน์อย่างสูงสุด

โซลูเทคฯ ได้สร้างความร่วมมืออันดีกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้มีส่วนในการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งการออกนโยบายในการกำกับดูแล ธุรกิจการดูแลสุขภาพและอุตสาหกรรมการแพทย์ในประเทศต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของเราได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย และเตรียมพร้อมกับกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในแต่ละประเทศ

โซลูเทคฯใช้กลยุทธ์การวิเคราะห์ขั้นสูง ในการจัดเตรียมงานการวิจัยหรือปรับปรุงพัฒนางานวิจัยที่มีอยู่แล้วของลูกค้าโดยเน้น ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสุด การบริการด้านการวิจัยและการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินงานให้มีประสิทธิผลผ่านการใช้นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลการตลาดเชิงลึกของโซลูเทคฯ

โซลูเทคฯ ได้ทำการศึกษาผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อหาจุดเด่น จุดด้อยและข้อได้เปรียบของลูกค้าที่แตกต่างจากคู่แข่งเพื่อประกอบการพิจารณาในการดำเนินธุรกิจและการจัดสรรการลงทุนเพื่อเป็นส่วนช่วยให้ลูกค้ามีความเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค ให้สอดคล้องกับองค์กรโดยลูกค้าสามารถนำแผนไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จได้จริง

investment consultant, business marketing plan, pharmaceutical consulting services

WELCOME TO SOLUTECH

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โซลูเทค

investment consultant, business marketing plan, pharmaceutical consulting services
investment consultant, business marketing plan, pharmaceutical consulting services
investment consultant, business marketing plan, pharmaceutical consulting services
investment consultant, business marketing plan, pharmaceutical consulting services
investment consultant, business marketing plan, pharmaceutical consulting services
investment consultant, business marketing plan, pharmaceutical consulting services